CentOS下find+rm命令组合-批量查找文件并删除

find+rm组合是按某个条件查询文件,然后进行删除操作。具体如下:

查找文件名并删除:

find . -name "*ssss*" | xargs rm -f

“.”为当前目录,可以换成自己想要的目录。上面的代码是删除包含名称ssss所有的文件。如果要连同目录一起删除,加-r参数。

find . -name "*ssss*" | xargs rm -rf

查找0字节文件并删除:

find . -type f -size 0 -exec rm -rf {} \;

查找某段时间内的文件并删除:

#find . -ctime +365 -exec rm -rf {} \;

365为天数。

0
封面图
没有账号? 注册  忘记密码?
";s:2:"js";s:114:"